Všeobecné podmínky

I.  Účastník lekcí v Decadance studiu 1 & 2 prohlašuje, že:

 1. je starší 18-ti let. Pokud není, na první lekci přijde se svým zákonným zástupcem, který na místě vyplní a podepíše přihlášku.
 2. je plně fyzicky a psychicky způsobilý, je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení.
 3. se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
 4. nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně tanečního studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.
 5. souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Decadance studia jako správci osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

II. Lekce v Decadance studiu 1 & 2:

 1. se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému Decadance studia.
 2. nekonají se ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak.
 3. trvají 70 minut a začínají přesně v čase uvedeném v rozvrhu. Prvních 5 minut je určeno k organizačním záležitostem a přípravě na lekci. Lektorka Decadance studia si vyhrazuje právo ukončit lekci nejvíce o 5 minut dříve z důvodu úklidu sálu a klidné výměny účastníků lekcí. Každý účastník lekce po sobě důkladně utře tyč po skončení cvičení.
 4. Účastník na lekci přichází do provozovny Decadance studia maximálně 15 minut před jejím začátkem.
 5. Pro účastníky lekcí Decadance studia, kteří trpí alergií na kovy, jsou vyhrazeny nerezové tyče nezpůsobující alergii. Alergici mají na tyto tyče přednost před nealergiky. Alergici se v rezervačním systému přihlašují na vyhrazená místa.
 6. Přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím online rezervačního systému.
 7. Každý registrovaný uživatel v rezervačním systému může rezervovat na lekci pouze jedno místo, a to pouze pro sebe.
 8. Ve všech prostorách Decadance studia jakož i v celé budově, platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

III. Cennosti

Účastník lekcí v Decadance studiu 1 & 2:

 1. je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné šperky z důvodu možného zranění či poškození tyčí.
 2. nenosí s sebou do studia cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese personál Decadance studia zodpovědnost.

IV. Platby. Permanentky:

 1. jsou nepřenosné.
 2. platné 90 dní od data, které si účastník lekce sám zvolí v rezervačním systému. Po uplynutí 90 dnů platnost automaticky vyprší a není možné ji dále prodloužit.
 3. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení peněz za zaplacené permanentky a jednorázové lekce při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
 4. Decadance studio bývá pravidelně jednou za čtvrt roku zavřeno na týden/více dní a provozovatel studia si vyhrazuje právo měnit rozvrh, případně rušit lekce. Tyto skutečnosti provozovatel studia oznamuje na webových stránkách a v rezervačním systému studia a je třeba s nimi počítat při nákupu permanentky, na pozdější reklamace nebere provozovatel studia zřetel.
 5. Účastník lekcí v Decadance studiu je povinen uhradit částku za permanentku / jednorázovou lekci v plné výši do 10 dnů od data, které si sám v rezervačním systému nastaví jako datum startu platnosti permanentky, a to buď převodem na bankovní účet nebo hotově na první lekci. Decadance studio se zavazuje potvrdit platbu připsáním částky na účet účastníka v rezervačním online systému do dvou dnů od provedení platby v hotovosti/připsání částky na bankovní účet Decadance studia.
 6. Je-li na lekci v online rezervačním systému přihlášeno 3 a méně osob, lekce se ruší. Provozovatel nebo lektor o tomto předem informuje přihlášené SMS zprávou na tel. čísla uvedená při registraci do online rezervačního systému. Jsou-li v systému přihlášeny 4 a více osob, ale dostaví se 3 a méně osob, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit a nechává toto rozhodnutí na konkrétní lektorce. V případech rušení lekce provozvatelem / lektorem vrací provozovatel zrušenou lekci do balíčku přihlášeným, příp. těm, kteří se na lekci, která se nakonec zruší, dostavili.

V. Absence:

 1. V případě absence je nutné odhlásit se z lekce prostřednictvím online rezervačního systému Decadance studia.  Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení) nebereme zřetel.
 2. Pokud je lekce odhlášena méně než 24 hod předem, propadá a nahradit ji není možné. U TRÉNINKU je to 10 hodin před jeho začátkem.

VI. Pole Party

 1. S provozovatelem Decadance studia je možné dohodnout se na organizaci Pole Party, která může trvat 60, 90 či 120 minut a koná se v prostorách Decadance studia. Částka za Pole Party závisí na počtu účastníků, délce a požadavcích klienta, který pro ceník kontaktuje provozovatele studia.
 2. Provozovatel Decadance studia po dohodě na termínu vybírá předem stanovenu zálohu, která je v případě nekonání Pole Party nevratná, jestliže došlo k překážkám ze strany účastníků.
 3. Účastníci Pole Party v Decadance studiu se zavazují k dodržování pravidel slušného chování a respektování pokynů personálu studia.
 4. Při účasti na Pole Party v Decadance studiu je povolena konzumace malého množství alkoholu. Nadále platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání jakýchkoli jiných omamných látek.
 5. Personál studia si vyhrazuje právo ukončit Pole Party kdykoliv při porušení z některých výše zmíněných pravidel nebo při účastníky opakovaném nerespektování pokynů, které jim personál udal, a to bez nároku na vrácení peněz účastníkům Pole Party.
 6. Účastníci Pole Party prohlašují, že nebudou požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně Decadance studia.

Mgr. Jana Kozlová,

provozovatel Decadance studia 1 & 2,

IČ: 87605643

DIČ: CZ8555034147