Provozní řád studia

I. Účastník lekcí v Decadance studiu prohlašuje, že:

 1. Je starší 18-ti let. Pokud není, na první lekci přijde se svým rodičem / zákonným zástupcem, který na místě vyplní a podepíše přihlášku.
 2. Je plně fyzicky a psychicky způsobilý a v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení.
 3. Se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře,  na vlastní zodpovědnost a riziko.
 4. V lekcích Roller dance/ samostatných trenincích bez lektora dbá na doporučení lektora a používá ochranné prostředky jako chrániče na zápěstí, lokty, kolena a helmu. Pro osoby mladší 18 let je používání výše uvedených ochranných prostředků v lekcích / samostatných trénincích bez lektora Roller dance povinností.
 5. Nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně tanečního studia během příprav, odchodu a samotného cvičení.
 6. Dodržuje zákaz kouření v prostorách studia Decadance, jakož i v celé budově, zákaz používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.
 7. Souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli Decadance studia jako správci osobních údajů pro účely komunikace, obchodní a marketingové. Na jeho přání mohou být jeho údaje kdykoliv smazány. Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

II. Cennosti

Účastník lekcí v Decadance studiu:

 1. Za své odložené věci kdekoliv prostorách studia Decadance si zodpovídá sám. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese provozovatel ani personál Decadance studia zodpovědnost.
 2. Je povinen před začátkem lekce odložit prstýnky a jiné šperky z důvodu možného zranění či poškození nářadí.
 3. Nenosí s sebou do studia cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos má, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně nenese provozovatel ani personál Decadance studia zodpovědnost.

III. Výuka. Typy lekcí / permanentek. Platby. Absence

 1. Roční výuka v Decadance je rozdělena na 4 období: ZIMA (leden – březen), JARO  (duben – červen), LÉTO  (červenec-září), PODZIM (říjen – prosinec).
 2. Každé období trvá zpravidla 12 týdnů, pokud není uvedeno jinak.
 3. Mezi jednotlivými obdobími bývá zpravidla 1 týden / více dní zavřeno.
 4. Provozovatel studia si vyhrazuje právo změnit rozvrh, případně zrušit lekce. Tyto skutečnosti provozovatel studia oznamuje na webových stránkách a v rezervačním systému studia,  je třeba s nimi počítat při nákupu permanentky. Na pozdější reklamace nebere provozovatel studia zřetel.

a)  Obecná ustanovení o lekcích

 1. Lekce se konají podle rozvrhu uvedeného v rezervačním online systému Decadance studia.
 2. Lekce trvají 60 minut a začínají v čase uvedeném v rozvrhu. Prvních 5 minut je určeno k organizačním záležitostem a přípravě na lekci. Lektorka Decadance studia si vyhrazuje právo ukončit lekci nejvíce o 5 minut dříve z důvodu úklidu sálu a klidné výměny účastníků lekcí. Každý účastník lekce po sobě důkladně utře tyč po skončení cvičení.
 3. Účastník na lekci přichází do provozovny Decadance studia maximálně 15 minut před jejím začátkem.
 4. Pro účastníky lekcí pole dance, kteří trpí alergií na kovy, jsou vyhrazeny nerezové tyče nezpůsobující alergii. Alergici mají na tyto tyče přednost před nealergiky.
 5. Na lekcích Open class  / Trénink Pole dance garance 1 tyče pro 1 osobu.
 6. Na lekcích  Workshop / Kurz – Open class – Trénink  Aerial hoop & Aerial silks  garantujeme max. 2 osoby na jedno nářadí.
 7. Přihlašování na lekce probíhá pouze prostřednictvím online rezervačního systému.
 8. Každý registrovaný uživatel v rezervačním systému může rezervovat na lekci pouze jedno místo, a to pouze pro sebe. Výjimka: na Trénink lze rezervovat 2 místa z jedné permanentky.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo lekce rušit z technických nebo organizačních důvodů a pokud nebyl naplněn požadovaný min. počet přihlášených. V tomto případě kontaktuje přihlášené prostřednictvím SMS zprávy a vrací jim zrušené lekce na permanentky / kredit / v případě  zrušené  lekce z kurzu vypíše provozovatel náhradní termín.
 10. Účastník lekcí se drží po dobu aktuální výuky v jednom levelu. Po skončení přechází do dalšího levelu. Pokud si není jist, do kterého levelu patří, obrátí se na provozovatele studia, případně na lektora.

b) Kurzy

 1. Kurzy jsou uzavřené lekce, tzn. po dobu aktuální výuky navštěvuje  lekce jednoho kurzu stejná skupina ve  stejný den a čas 1x týdně.
 2. Kurzy trvají zpravidla 12 týdnů po dobu aktuální výuky, kurz má tedy 12 lekcí, pokud není oznámeno jinak.
 3. Kurzy se konají ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak.
 4. Na Kurz se přihlašuje pouze prostřednictvím rezervačního systému  Účastník může ze svého účtu rezervovat pouze 1 místo pro sebe.
 5. Min. počet účastníků pro spuštění kurzu je 5 přihlášených s uhrazeným kurzovným. Po naplnění tohto počtu je kurz otevřen a koná se  pokaždé, i v případě, že se dostaví na lekci pouze  1 osoba.
 6. Kurz je nutné uhradit do stanoveného data bankovním převodem. Přihlášení po tomto datu hradí kurz okamžitě.  Při neuhrazení kurzu do stanoveného data, provozovatel ruší rezervaci a nezaplacené místo nabídne náhradníkovi.
 7. Kurzovné se pohybuje okolo částky za 10 lekcí open class, v kurzu jsou tedy 2 lekce zdarma. Výjimka: Kurz  Junioři,  Kurz Aerial Silks, Kurz Aerial Silks, Kurz Stojky, Kurz Roller dance – tyto kurzy trvají zpravidla pouze 10 týdnů, cena jako za 8 lekcí open class, pokud není uvedeno jinak.
 8. Kurzovné je nevratné. Neúčasti v kurzu si nelze  nahradit, ani je přenést do následujícího období. Za určitých okolností je možné za sebe najít do kurzu náhradníka. Účastník kontaktuje provozovatele studia.
 9. Kurzovné se hradí  předem bankovním převodem na účet Decadance.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo lekce zrušit z technických nebo organizačních důvodů . V tomto případě kontaktuje přihlášené prostřednictvím SMS a vypíše  náhradní termín zrušené lekce.
 11. Další specifikace ke konkrétnímu  kurzům  hledejte v informacích na webu Decadance.
 12. Při neúčasti na lekci se ze zaplaceného Kurzu nelze odhlásit.

c) Open class

 1. Open class je otevřená lekce, tzn. skupina se obměňuje v rámci jednoho levelu.
 2. Open class se konají podle rozvrhu vypsaného vždy pouze pro aktuální výukové  období (ZIMA leden – březen / JARO duben – červen / LÉTO červenec – září / PODZIM říjen – prosinec)
 3. Open classy se nekonají ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak.
 4. Open class se koná při minimální účasti 4 osob přihlášených v systému. Pokud dorazí pouze 2 osoby, vyhrazuje si lektor právo lekci na místě zrušit.
 5. Na Open class se přihlašuje pouze prostřednictvím rezervačního online systému a čerpá se z permanentky OPEN CLASS.  Možnosti počtu vstupů na permanentce: 1/5/10/15/20.
 6. Permanentky OPEN  CLASS  jsou nepřenosné. Na lekci je možné rezervovat si pouze 1 místo.
 7. Permanentky  OPEN CLASS  jsou platné 90 dní od data, které si účastník lekce sám zvolí v rezervačním systému.
 8. Po uplynutí lhůty nevychozené lekce propadají. Permanentku není možné prodloužit. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
 9. Účastník lekcí v Decadance studiu je povinen uhradit částku za permanentku v plné výši do 10 dnů od data, které si sám v rezervačním systému nastaví jako datum startu platnosti permanentky, a to buď převodem na bankovní účet nebo hotově na první lekci z konkrétní permanentky. Decadance studio se zavazuje potvrdit platbu připsáním částky na účet účastníka v rezervačním online systému do pěti dnů od provedení platby v hotovosti/připsání částky na bankovní účet Decadance studia.
 10. V případě absence je nutné odhlásit se z lekce předem prostřednictvím online rezervačního systému Decadance studia.  Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení) nebere provozovatel studia zřetel.
 11. Při pozdním odhlášení je lekce automaticky penalizovaná ve výši 100% částky. Penalizace u OPEN CLASS permanentky: odhlášení lekce je provedeno méně než 24hod před startem rezervované lekce.
 12. Provozovatel si vyhrazuje právo lekce rušit z technických nebo organizačních důvodů a pokud nebyl naplněn požadovaný min. počet přihlášených. V tomto případě kontaktuje přihlášené prostřednictvím SMS zprávy a vrací jim zrušené lekce na permanentky

d) Trénink

 1. Samostatný trénink bez lektora ve vypsaných časech v rezervačním online systému Decadance studia.
 2. Samostatného tréninku se smí účastnit pouze osoby starší 18ti let, osoby mladší 18ti let pouze v doprovodu rodiče / zákonného zástupce, příp. rodič / zákonný zástupce podepíše písemný souhlas s účastí dítěte na samostatném tréninku bez dozoru dospělé osoby.
 3. Účastník tréninku respektuje zásady bezpečnosti, používá matrace a zachází s nářadím podle pokynů provozovatele studia, příp. provozovatelem pověřené osoby. Před odchodem z tréninku uvede nářadí a  sál do původního stavu.
 4. Tréninky se konají podle rozvrhu vypsaného vždy pouze pro aktuální výukové  období (ZIMA leden – březen / JARO duben – červen / LÉTO červenec – září / PODZIM říjen – prosinec)
 5. Trénink se koná, i pokud je přihlášena jen 1 osoba.
 6. Tréninky se nekonají ve dnech státních svátků, pokud není předem oznámeno jinak.
 7. Na Trénink se přihlašuje pouze prostřednictvím rezervačního online systému a čerpá se z permanentky TRÉNINK.  Možnosti počtu vstupů na permanentce: 1/5/10. Každý registrovaný uživatel si v rezervačním systému může rezervovat  z permanentky TRÉNINK dvě místa na jednom tréninku.
 8. Permanentky  TRÉNINK  jsou platné 90 dní od data, které si účastník tréninku sám zvolí v rezervačním systému.
 9. Po uplynutí lhůty nevychozené tréninky propadají. Permanentku není možné prodloužit. Účastníkovi nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce.
 10. Účastník lekcí v Decadance studiu je povinen uhradit částku za permanentku v plné výši do 10 dnů od data, které si sám v rezervačním systému nastaví jako datum startu platnosti permanentky, a to buď převodem na bankovní účet nebo hotově na první lekci z konkrétní permanentky. Decadance studio se zavazuje potvrdit platbu připsáním částky na účet účastníka v rezervačním online systému do pěti dnů od provedení platby v hotovosti/připsání částky na bankovní účet Decadance studia.
 11. V případě absence je nutné odhlásit se z Tréninku  předem prostřednictvím online rezervačního systému Decadance studia.  Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení) nebere provozovatel studia zřetel.
 12. Při pozdním odhlášení je Trénink automaticky penalizován ve výši 100% částky. Penalizace u TRÉNINK permanentky: odhlášení lekce je provedeno méně než 24hod před startem rezervované lekce.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit trénink, pokud ve vedlejších sálech odpadly lekce.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit trénink a nahradit ho individuální lekcí, pokud zájemce o individuální lekci nemůže v jiném termínu.
 15. V případě zrušení tréninku kontaktuje provozovatel prostřednictvím SMS zprávy

e) Individuální lekce

 1. Individuální lekce s lektorem pro jednu osobu.
 2. Pokud není domluveno jinak, trvá 60 min. Cena je uvedená v ceníku právě  za 60 min jednotku.
 3. Zájemce kontaktuje provozovatele studia, případně konkrétního lektora a dohodne se s ním na podrobnostech.
 4. Individuální lekce se mohou ve studiích Decadance konat v jakémkoli čase, pokud neprobíhají zrovna  jiné lekce.
 5. Zájemce si nevybírá v rezervačním systému žádnou permanentku, ani se nepřihlašuje na lekci. Vše zadává do rezervačního systému provozovatel, příp. sám lektor.
 6. Za omlouvené neúčasti předem není penalizace. Klient kontaktuje včas lektora.
 7. Za neomluvené účasti předem je penalizace 100%
 8. Platbu je možné provést hotově ve studiu nebo bankovním převodem.
 9. Předplacené individuální lekce platí 6 měsíců od zakoupení. Platnost nevychozených lekcí prodlužujeme po uplynutí lhůty max o 14 dní.

f) Pole Party

 1. S provozovatelem Decadance studia je možné dohodnout se na organizaci Pole Party, která může trvat 60, 90 či 120 minut a koná se v prostorách Decadance studia. Částka za Pole Party závisí na počtu účastníků, délce a požadavcích klienta, který pro ceník kontaktuje provozovatele studia.
 2. Provozovatel Decadance studia po dohodě na termínu vybírá předem stanovenu zálohu, která je v případě nekonání Pole Party nevratná, jestliže došlo k překážkám ze strany účastníků a nemůžou se na dohodnutou lekci dostavit.
 3. Účastníci Pole Party v Decadance studiu se zavazují k dodržování pravidel slušného chování a respektování pokynů personálu studia.
 4. Při účasti na Pole Party v Decadance studiu je povolena konzumace malého množství alkoholu. Nadále platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání jakýchkoli jiných omamných látek.
 5. Personál studia si vyhrazuje právo ukončit Pole Party kdykoliv při porušení z některých výše zmíněných pravidel nebo při účastníky opakovaném nerespektování pokynů, které jim personál udal, a to bez nároku na vrácení peněz účastníkům Pole Party.
 6. Účastníci Pole Party prohlašují, že nebudou požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně Decadance studia.

Mgr. Jana Kozlová, provozovatel Decadance studia na Jana Babáka 11, 602 00, Brno.  IČ: 87605643, DIČ:CZ 8555034147

Všeobecné obchodní podmínky

Aktualizace 6. 9. 2023