Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tanečního studia DECADANCE BRNO

provozovaného Mgr. Janou Kozlovou zapsanou v živnostenském rejstříku MMB od 14. 2. 2011.

pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

https://decadance.inrs.cz

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel: Jana Kozlová

Sídlem: Rotreklova 2217/5, 628 00 Brno

identifikační číslo: 87605643

DIČ: CZ8555034147

zapsaná v živnostenském rejstříku MMB od 14. 2. 2011

(dále jen „Prodávající“)

  • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://decadance.inrs.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě akceptací obou smluvních stran. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

  • Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání služeb (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou Prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 365 dní nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Kredit

  • Kredit slouží ke složení zálohy (předplatného) na budoucí nákupy služeb ve Webovém rozhraní obchodu. Kredit se připisuje na kreditní účet Kupujícího.
  • Kredit má omezenou časovou platnost dle specifikace v objednávce kreditu.
  • Vzhledem k tomu, že složené předplatné lze použít k nákupu služeb s různými sazbami DPH, není při nabití kreditu vystaven daňový doklad, ale daňové doklady jsou vystavovány až při nákupu služeb.
  • Kredit je platební metodou. Kredit lze dobít ve Webovém rozhraní obchodu prostřednictvím ostatních platebních metod.
  • Provedené dobití kreditu není možné stornovat a částka dobitá na kredit je nevratná. Kredit nelze mezi kreditními účty různých uživatelů převádět.
  • Platba kreditem je možná pouze po registraci a přihlášení Kupujícího do Webového rozhraní obchodu.
  • V případě porušení smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo obecně závazných právních předpisů ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn elektronicky zablokovat funkci kreditu až do doby, kdy Kupující splní své povinnosti vyplývající ze smlouvy, z těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.
  • V případě, že bude existovat podezření na zneužití kreditu, vyhrazuje si Prodávající právo pozastavit využívání kreditního účtu do té doby, než budou taková podezření vyvrácena
  • Prodávající poskytuje přehled o kreditu prostřednictvím Uživatelského účtu Kupujícího.
  • Prodávající neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku uvedení nepravdivých či neplatných údajů z jeho strany nebo neprovedení aktualizace v případě jejich změny.
  • V případě, že dojde k platnému odstoupení od smlouvy na nákup služby, při kterém byl využit kredit, prodávající vrátí příslušnou část kupní ceny služby ve formě nového kreditu. Vrácení kupní ceny služby formou kreditu je možné i v jiných případech na základě žádosti Kupujícího a akceptace Prodávajícího.
  • Kupující není oprávněn postoupit práva a/nebo převést povinnosti týkající se kreditu na další osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
  • Cena kreditu je zveřejněna ve Webovém rozhraní obchodu.

4. Permanentka

  • Kupující si může zakoupit jednotlivé vstupy na skupinové („Open class“) i individuální lekce s lektorem a samostatné tréninky bez lektora („Trénink“)
  • Vstup z permanentky na více vstupů (5/10/15/20) je oproti samostatně nakupovaným jednotlivým vstupům cenově zvýhodněn.
  • Permanentky Kupující kupuje zvlášť na Open class, individuální lekce s lektorem nebo na Tréninky.
  • Permanentka má omezenou časovou platnost dle specifikace v objednávce permanentky.
  • Permanentku lze koupit ve Webovém rozhraní obchodu a uhradit prostřednictvím ostatních platebních metod.
  • Po uhrazení permanentky bude vystaven daňový doklad a zaslán Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty.
  • Uhrazenou permanentku není možné stornovat a částka je nevratná. Permanentka nelze mezi účty různých uživatelů převádět.
  • V případě porušení smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo obecně závazných právních předpisů ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn elektronicky zablokovat funkci permanentky až do doby, kdy Kupující splní své povinnosti vyplývající ze smlouvy, z těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.
  • V případě, že bude existovat podezření na zneužití permanentky, vyhrazuje si Prodávající právo pozastavit využívání permanentky do té doby, než budou taková podezření vyvrácena
  • Prodávající poskytuje přehled o čerpání z permanentky prostřednictvím Uživatelského účtu Kupujícího.
  • Prodávající neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku uvedení nepravdivých či neplatných údajů z jeho strany nebo neprovedení aktualizace v případě jejich změny.
  • V případě, že dojde k platnému odstoupení od smlouvy na nákup služby, při kterém byl využita permanentka, prodávající vrátí příslušnou část kupní ceny služby ve formě nové permanentky. Vrácení kupní ceny služby formou permanentky je možné i v jiných případech na základě žádosti Kupujícího a akceptace Prodávajícího.
  • Kupující není oprávněn postoupit práva a/nebo převést povinnosti týkající se permanentky na další osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
  • Cena permanentek je zveřejněna ve Webovém rozhraní obchodu.

5. Kurz

  • Kurzem je služba skládající se z více lekcí, konajících se v předem zveřejněných termínech na Webové stránce Prodávajícího. Zápis do kurzu se provádí prostřednictvím Webového rozhraní obchodu.
  • Kupující může provést nákup
   • celého kurzu
   • nebo v případě volných kapacit kurzu, jednotlivé lekce z kurzu nebo zbývající části kurzu. Cena části kurzu je stanovena podílem zbývajících lekcí kurzu ku celkovému počtu lekcí vynásobeným cenou kurzu, zaokrouhlené na celé koruny nahoru.
  • Za zmeškané lekce Kupujícímu nenáleží náhrada
  • Prodávající si vyhrazuje právo dodatečně pro technické důvody změnit termín konání konkrétní lekce.
  • Uhrazená cena kurzu je nevratná.

6. Členství

  • Kupující si může zakoupit Členství vázané na prohlížení videí nacházejících se ve Webovém rozhraní obchodu.
  • Členství má omezenou časovou platnost dle specifikace v objednávce.
  • Členství lze koupit ve Webovém rozhraní obchodu a uhradit prostřednictvím platebních metod.
  • Po uhrazení Členství bude vystaven daňový doklad a zaslán Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty.
  • Uhrazené Členství není možné stornovat a částka je nevratná. Členství nelze mezi účty různých uživatelů převádět.
  • V případě porušení smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo obecně závazných právních předpisů ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn elektronicky zablokovat funkci Členství až do doby, kdy Kupující splní své povinnosti vyplývající ze smlouvy, z těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů.
  • V případě, že bude existovat podezření na zneužití Členství, vyhrazuje si Prodávající právo pozastavit využívání Členství do té doby, než budou taková podezření vyvrácena
  • Prodávající neodpovídá za škody vzniklé Kupujícímu v důsledku uvedení nepravdivých či neplatných údajů z jeho strany nebo neprovedení aktualizace v případě jejich změny.
  • V případě, že dojde k platnému odstoupení od smlouvy na nákup služby, při kterém bylo využito Členství, prodávající vrátí příslušnou část kupní ceny služby ve formě Kreditu. Vrácení kupní ceny služby formou permanentky je možné i v jiných případech na základě žádosti Kupujícího a akceptace Prodávajícího.
  • Kupující není oprávněn postoupit práva a/nebo převést povinnosti týkající se Členství na další osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.
  • Cena Členství je zveřejněna ve Webovém rozhraní obchodu.

7. Uzavření kupní smlouvy

  • Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Službou se rozumí především jednotlivá lekce nebo kurz.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním služeb.
  • Pro objednání služeb vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaných službách
   • způsobu úhrady kupní ceny služeb
   • informace o nákladech spojených s dodáním služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „rezervovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy jednotlivé lekce z technických důvodů odstoupit a právo jednostranně změnit termín konání lekce.

 

8. Cena služeb, platební podmínky, informace o platbě

  • Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
   • V hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno;
   • Bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.ú. 2101593190/2010, vedený u společnosti Fio banka, a. s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
   • Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím online platební brány.
   • Kreditem z kreditního účtu Kupujícího
  • Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy nebo do začátku lekce (případně první lekce), podle toho, který okamžik nastane dříve.
  • U bezhotovostní platby je Kupující povinen uvést variabilní symbol platby, který je automaticky generován a zasílán Webovým rozhraním obchodu na e-mail uvedený Kupujícím ve Webovém rozhraní obchodu. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  • Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
  • Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
  • Platba kartou – Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
  • Platba bankovním převodem – Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.
  • Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
  • Kontakty: ComGate Payments, a.s.,  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: [email protected]Tel:  +420 228 224 267

9. Odstoupení od kupní smlouvy a storno podmínky

  • Kupující má právo od kupní smlouvy jednotlivé lekce odstoupit nejpozději 24 hodin před začátkem lekce prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Ve všech ostatních případech nelze (krom zákonných důvodů) od kupní smlouvy odstoupit a uhrazená cena služby je nevratná.
  • Při platném odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, Prodávající vrátí kupujícímu cenu služby prostřednictvím stejné platební metody, jakou Kupující hradil Prodávajícímu.

 

10. Mimosoudní řešení sporů

  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

11. Práva z vadného plnění

  • Prodávající odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
   • služby odpovídají popisu na Webovém rozhraní obchodu, popisu obsaženému v reklamě, nebo v komunikaci vztahující se ke smlouvě;
   • služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.
  • Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady lze reklamovat bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.
  • V případě, že byla vadně poskytnuta služba, má Kupující právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny služby.
  • Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud:
   • Kupující o vadě před poskytnutím služby věděl;
   • Kupující vadu sám způsobil, zejména porušením obchodních podmínek a právních předpisů.
  • Reklamaci lze uplatnit bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
  • Reklamaci lze uplatnit e-mailem či písemně, a to tak, že Kupující Vadu označí nebo oznámí, jak se projevuje.
  • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
  • Doručené reklamace budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Prodávající vystaví písemné potvrzení.

 

12. Ochrana osobních údajů

  • Ochrana osobních údajů se řídí Zásadami ochrany osobních údajů zde.

 

13. Doručování

  • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v objednávce.

 

14. Závěrečná ustanovení

  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:

Mgr. Jana Kozlová, Rotreklova 2217/5, 628 00 Brno

[email protected]

+420774905165

 

V Brně dne 25. 10. 2020

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem   25. 10. 2020

Provozovatel:

Mgr. Jana Kozlová, Rotreklova 2217/5, 628 00 Brno

[email protected]

+420774905165